Hi,您好,欢迎来到西安盛图软件科技有限公司!

Android 界面布局-LinearLayout

发布时间:2021-05-14 13:51:34


Android 界面布局-LinearLayout


为了更好地管理Android应用的用户界面里的各组件,Android提供了布局管理器。通过使用布局管理器,Android应用图形用户界面具有良好的平台无关性。推荐使用布局管理器来管理组件的分布、大小,而不是直接设置组件的位置和大小。可以使用布局管理器嵌套布局管理器,即也可作为一个UI组件来使用。


LinearLayout可以控制组件横向排列或者纵向排列,内容不会换行,超出屏幕部分将不会显示出来。

01
常用属性

下面列出几种之后可能会用到LinearLayout中的属性,遗忘时查询即可。

属性名

意义

orientation

布局方式,有horizontal(水平布局)和vertical(垂直布局)两种方式

id

组件名称,方便之后调用

layout_width

该组件的宽度

layout_height

该组件的高度

layout_weight

权重

layout_gravity

该组件(在父容器)中的对齐方式

gravity

该组件所含子组件在其内部的对齐方式

background

设置背景图片或填充颜色

02
orientation属性示例

orientation属性有horizontal和vertical两个参数供选择,参数的值决定了布局方式。

水平布局(horizontal


代码如下:

<LinearLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="match_parent"

            android:orientation="horizontal">

           <TextView

                   android:layout_width="wrap_content"

                   android:layout_height="match_parent"

                   android:gravity="center"

                   android:text="第一个文本框"

                   android:background="#ffff00"/>

          <TextView

                  android:layout_width="wrap_content"

                  android:layout_height="match_parent"

                  android:gravity="center"

                  android:text="第二个文本框"

                  android:background="#ff0000"/>

          <TextView

                  android:layout_width="wrap_content"

                  android:layout_height="match_parent"

                  android:gravity="center"

                  android:text="第三个文本框"

                  android:background="#008000"/>

 </LinearLayout>


垂直布局(vertical

代码如下:

<LinearLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="match_parent"

            android:orientation="vertical">

           <TextView

                    android:layout_width="match_parent"

                    android:layout_height="wrap_content"

                    android:gravity="center"

                    android:text="第一个文本框"

                    android:background="#ffff00"/>

            <TextView

                    android:layout_width="match_parent"

                    android:layout_height="wrap_content"

                    android:gravity="center"

                    android:text="第二个文本框"

                    android:background="#ff0000"/>

            <TextView

                   android:layout_width="match_parent"

                   android:layout_height="wrap_content"

                   android:gravity="center"

                   android:text="第三个文本框"

                   android:background="#008000"/>

</LinearLayout>

03
layout_weight属性示例

在这之前先简要说明下match_parent,fill_parent和wrap_content。
match_parent和fill_parent在效果上相同,都是使该组件的宽度或高度填满父元素,也就是说令其宽度或高度与父元素的宽度或高度一致。
用wrap_content产生的效果由该组件本身的实际情况决定,例如一个TextView组件,它的宽度就是由文本实际的内容多少决定的。
回到正题,weight,这里理解为权重,或是比例,需要注意的是:
水平布局时,按比例分配父元素的宽度(width)
竖直布局时,按比例分配父元素的高度(height)
先看一个例子(以水平布局举例):

<LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="match_parent"

        android:orientation="horizontal">

        <TextView

                android:layout_width="wrap_content"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第一个文本框"

                android:layout_weight="1"

                android:background="#ffff00"/>

        <TextView

                android:layout_width="wrap_content"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第二个文本框"

                android:layout_weight="1"

                android:background="#ff0000"/>

        <TextView

                android:layout_width="wrap_content"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第三个文本框"

                android:layout_weight="1"

                android:background="#008000"/>

</LinearLayout>

还是之前水平布局的例子,只是我们给每个TextView添加了一句android:layout_weight="1"


貌似达到了我们的预期,三个TextView按1:1:1分完了总宽度。
但有时候可能无法达到预期的效果,请看下面的例子,将三个TextView的android:layout_weight依次设置为'1','2','3':

可以看出三个文本框的大小不一致了,但是明显没有达到我们预期的1:2:3的效果。这是因为我们设置的每个TextView的宽度为wrap_content,每个组件都有本身由text内容决定的宽度,只是将剩余的在宽度上的空间按比例分好后再加在其本身的宽度上。

所以说,为达到真正的比例效果:
水平布局时,将每个组件的宽度(width)设置为0dp
竖直布局时,将每个组件的高度(height)设置为0dp

<LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="match_parent"

        android:orientation="horizontal">

        <TextView

                android:layout_width="0dp"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第一个文本框"

                android:layout_weight="1"

                android:background="#ffff00"/>

        <TextView

                android:layout_width="0dp"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第二个文本框"

                android:layout_weight="2"

                android:background="#ff0000"/>

        <TextView

                android:layout_width="0dp"

                android:layout_height="match_parent"

                android:gravity="center"

                android:text="第三个文本框"

                android:layout_weight="3"

                android:background="#008000"/>

</LinearLayout>


04
LinearLayout中动态创建布局

在现实开发中有时经常会动态创建布局,并且在布局中添加动态添加组建来达到展示目的。下面例子使用button来触发单击事件,然后在单击事件中动态厂家一个水平的LinearLayout,并在此中添加文本组建和按钮组件,最后添加到id为linearTable的垂直LinearLayout中,点击delete删除按钮自动删除所在行。

页面代码如下:

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".MainActivity">

      <LinearLayout
             android:layout_width="match_parent"
             android:layout_height="match_parent"
             android:orientation="vertical"
             tools:layout_editor_absoluteX="1dp"
             tools:layout_editor_absoluteY="1dp">

            <Button
                    android:id="@+id/addRow"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="add"
                    android:textAllCaps="false" />

            <ScrollView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="180dp">

                   <LinearLayout
                          android:layout_width="match_parent"
                          android:layout_height="wrap_content"
                          android:id="@+id/linearTable"
                          android:orientation="vertical" >
                  </LinearLayout>
           </ScrollView>

     </LinearLayout>

 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>


Java代码如下:

packagecom.example.a05_list;

importandroidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

importandroid.annotation.SuppressLint;
importandroid.content.Context;
import android.os.Bundle;
importandroid.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
importandroid.widget.Button;
importandroid.widget.LinearLayout;
importandroid.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
importstatic com.example.a05_list.R.drawable.*;

import staticandroid.widget.LinearLayout.HORIZONTAL;

public classMainActivity extends AppCompatActivity {

   privateButton m_AddRow = null;
   private LinearLayout m_Table =null;
   private Context m_this = null;
   private intm_Count = 0;
   @Override
   protected voidonCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);

       m_AddRow =findViewById(R.id.addRow);
       m_Table =findViewById(R.id.linearTable);
       m_this = this;

      m_AddRow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
           public void onClick(View v) {
              LinearLayout row = new LinearLayout(m_this);
              row.setOrientation(HORIZONTAL);


              TextView textID = new TextView(m_this);
              textID.setText(Integer.toString(m_Count));
              textID.setWidth(80);
               m_Count++;
              TextView text = new TextView(m_this);
              text.setText("test");
              text.setWidth(120);

               Button buttonCmd = newButton(m_this);
               buttonCmd.setText("delete");

              buttonCmd.setOnClickListener(newView.OnClickListener() {
                   @Override
                  public void onClick(View v) {
                      LinearLayout tmp = (LinearLayout) v.getParent();
                      m_Table.removeView(tmp);
                   }
              });
               row.addView(textID);
              row.addView(text);
              row.addView(buttonCmd);
              row.setBackgroundResource(under_line);

              m_Table.addView(row);
           }
       });
  }
}

西安盛图科技
高端IT培训第一品牌上一篇:C++应该怎么学
下一篇:基于OpenCV的条形码检测